Místní knihovna Šerkovice
Naposledy aktualizováno: 1.2.2018

Knihovna sídlí p?ímo v kancelá?i Obecního ú?adu.

?

Paní knihovnice sou?asn? pracuje v této kancelá?i, a knihovna je tak pro ?tená?e p?ístupná podle ú?edních hodin.

?

Knihovnu pravideln? navšt?vuje 42 ?tená?ů.

?

Knihy nakupujeme prost?ednictvím obce a také si půj?ujeme soubory vým?nného fonudu z Tišnova.

?

V sou?asné dob? je zde k nabídnutí 2 308 svazků, z toho 1 945 titulů beletrie a 363 titulů nau?né literatury.